الإثنين 24 106 -606  
چاپ
شقه ام غرفتین کونکت

شقه ام غرفتین (کونکت )

تشتمل 2 غرفه نوم فیه 2 سریر مزدوج ،1 کاناب حق نوم ،2 صاله ،2 مطبح بکامل معداته ( امکانیه طبخ فی الشقه ) ، 2 حمامات عربی و فرنجی  . هذه غرفه حق 4 اشخاص بس یکون تصلح ل 8 اشخاص .

 

تعداد مشاهده: 1847